ภารกิจเด่นที่ดำเนินการในปัจจุบัน ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านความมั่นคง และนำเสนอระบบติดตาม ค้นหาเป้าหมายระยะไกล ให้กับหน่วยงานด้านข่าวกรอง ออกแบบและติดตั้งระบบเฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การเป็นตัวแทนระบบเรดาร์ ค้นหาตำแหน่งทางอากาศ และภาคพื้นดิน รวมถึงสามารถพิสูจน์ฝ่ายทางการทหาร และระบบต่อต้านทำลายเป้าหมายอัตโนมัติ การเป็นตัวแทนระบบกล้องตรวจการณ์ระยะไกล ทั้งกลางวัน และกลางคืน การเป็นตัวแทนอากาศยานไร้นักบิน สำหรับปฏิบัติการทางทหารและพลเรือน ทุกภารกิจ

  พันธมิตรธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ที่ดำเนินการร่วมกัน อาทิเช่น ISRAEL AIRCRAFT INDUSTRIES (IAI), RAFAEL (ISRAEL), PRUVIA (CYPRUS), RAYZONE (ISRAEL) , DoDAAM (KOREA), LRAD Corporation (USA), CONTROP (ISRAEL), ADANI (BERAUS), WITELCOM (SWEDEN), ARUBA (USA), ALMENTA (USA) เป็นต้น


 hspace=VIS Thailand Co.Ltd. Copyright 2015
More Info please contact: info@visthailand.com